Steam Education : What it is, methodology, benefits and activities

Steam Education : Què és, metodologia, beneficis i activitats

Steam Education : Què és, metodologia, beneficis i activitats

L'educació STEAM és un enfocament educatiu que se centra en les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Aquest enfocament interdisciplinari pretén integrar aquestes disciplines per fomentar el pensament crític, la resolució de problemes i la creativitat en els estudiants. Aquí us explicarem una mica com funciona.

 Què signifiquen les sigles STEAM?

Ciència

A l'educació STEAM, la ciència engloba l'observació i l'estudi del món natural. Els estudiants exploren conceptes científics mitjançant l'observació, l'experimentació i la recollida de dades. Es fomenta la curiositat i la comprensió dels principis científics fonamentals.

Tecnologia (Tecnologia)

La tecnologia se centra en l'ús d'eines i dispositius tecnològics. Els estudiants aprenen a utilitzar la tecnologia de la informació, la programació, la robòtica i altres recursos tecnològics. La tecnologia té un paper crucial en la resolució i la creació de problemes.

Enginyeria

L'enginyeria implica disseny, construcció i resolució de problemes. Els estudiants apliquen principis d'enginyeria per crear solucions pràctiques a reptes específics. Aprenen a planificar, dissenyar i construir projectes que aborden problemes del món real.

Sabia llegir contes curts per a nens , raonar i deduir el que explica la història, associar-lo a la realitat i descobrir com de real o imaginari és el que s'explica en aquesta història.

Arts

Les arts aporten creativitat i expressió artística a l'enfocament STEAM. Els estudiants exploren el disseny, la música, la literatura, les arts visuals i altres formes d'expressió artística. La inclusió de les arts fomenta la creativitat i el pensament innovador.

Matemàtiques

Les matemàtiques són un component fonamental de l'educació STEAM. Els estudiants apliquen conceptes matemàtics per resoldre problemes en totes les altres disciplines de STEAM. Les matemàtiques són la base per a l'anàlisi i la presa de decisions.

Origen

Va sorgir als Estats Units en les últimes dècades del segle XX com un esforç per destacar la importància de les disciplines de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques en l'educació. Aquestes disciplines es consideraven fonamentals per a la competitivitat i la innovació en una economia global cada cop més impulsada per la tecnologia. Amb el temps, es va reconèixer que incorporar les arts a l'educació STEM podria enriquir el procés d'aprenentatge. El terme "STEAM" va sorgir per destacar la importància de les arts com una disciplina igualment valuosa en l'educació, que podria aportar creativitat i un enfocament interdisciplinari a la resolució de problemes.

Metodologia

Enfocament interdisciplinari

La metodologia STEAM promou la col·laboració entre disciplines en lloc de tractar cada àrea de coneixement per separat. Els conceptes i els temes s'entrellacen per mostrar com es relacionen i com s'apliquen a la vida real.

Aprenentatge basat en projectes (ABP)

L'aprenentatge basat en projectes és fonamental per a la metodologia. Els estudiants treballen en projectes que requereixen l'aplicació de coneixements en les cinc àrees. Aquests projectes solen ser desafiant i pràctic, fomentant el pensament crític i la resolució de problemes.

Enfocament pràctic i experimental

Els alumnes participen en activitats pràctiques i experiments casolans que els permetin aplicar el que han après en situacions del món real. Aquesta experiència pràctica és essencial per a una comprensió profunda dels conceptes.

Si us interessa aquesta pràctica per al nen, és aconsellable que el protegiu durant qualsevol experiment. Una bona opció és utilitzar ulleres de sol per a nens  per cuidar la seva vista. No hi ha res millor que les ulleres  Kiddus


Creativitat i expressió artística

La inclusió de les arts fomenta la creativitat i l'expressió personal. Els estudiants poden utilitzar l'art i el disseny per comunicar idees i solucions de manera eficaç.

Col·laboració i Comunicació

Fomenta la col·laboració entre els alumnes. Els projectes sovint es fan en grup, la qual cosa desenvolupa les habilitats de treball en equip. A més, es posa èmfasi en la comunicació eficaç de resultats i solucions.

Solucionar problemes

La resolució de problemes és una part integral. Els estudiants aprenen a identificar problemes, dissenyar solucions, repetir i ajustar els seus enfocaments segons sigui necessari.

Ús de la tecnologia

La tecnologia té un paper important en STEAM, ja que els estudiants utilitzen eines tecnològiques per recollir dades, dissenyar projectes, programar i comunicar resultats.

Foment de la Curiositat

Busca fomentar la curiositat natural dels alumnes. Se'ls anima a fer preguntes i investigar per trobar respostes.

Avaluació holística

L'avaluació va més enllà de les proves tradicionals. S'avalua el procés de resolució de problemes, la creativitat i la capacitat d'aplicar conceptes en contextos reals.

Inclusió i Diversitat

Promou la inclusió de tots els alumnes, independentment del gènere, ètnia o capacitats. Pretén promoure la diversitat i la igualtat d'oportunitats en l'educació STEAM.

Beneficis de la metodologia STEAM

Fomenta el pensament crític

L'educació STEAM promou la resolució de problemes i el pensament crític quan s'aborden projectes interdisciplinaris i desafiants. Els alumnes aprenen a analitzar situacions, trobar solucions i prendre decisions informades.

Desenvolupa habilitats per resoldre problemes

Els estudiants adquireixen fortes habilitats per identificar problemes, dissenyar solucions i dur a terme investigacions per resoldre reptes del món real.

Estimula la creativitat

La inclusió de les arts a STEAM fomenta la creativitat i l'expressió artística. Els estudiants poden aplicar la seva creativitat per dissenyar solucions innovadores i comunicar les seves idees de manera eficaç.

Prepareu-vos per a carreres demanades

Les habilitats STEAM són molt valorades en el mercat laboral. Aquesta formació prepara els estudiants per a carreres de tecnologia, enginyeria, ciències i matemàtiques, que sovint tenen una gran demanda i ofereixen bones oportunitats laborals.

Fomenta la col·laboració

Les tasques sovint es realitzen en equip, la qual cosa fomenta la col·laboració i el treball en equip. Els alumnes aprenen a comunicar-se i col·laborar de manera eficaç amb els altres.

Integració tecnològica

Els professionals desenvolupen habilitats tecnològiques utilitzant eines i dispositius tecnològics en projectes i experiments. Això els prepara per al món digital en constant evolució.

Entendre el món real

L'educació se centra a aplicar conceptes en situacions del món real, ajudant els estudiants a comprendre com es relacionen les disciplines amb el seu entorn i la seva vida diària.

Millora la diversitat i la igualtat de gènere

La metodologia STEAM pretén fomentar la inclusió i la igualtat d'oportunitats, que poden ajudar a tancar la bretxa de gènere en camps tradicionalment dominats per homes, com l'enginyeria i la informàtica.

Fomenta la curiositat i l'amor per aprendre

En fomentar la curiositat i l'exploració, els estudiants es poden inspirar per desenvolupar un amor durador per l'aprenentatge i la investigació.

Prepareu-vos per als reptes globals

Estan millor preparats per afrontar reptes globals, com ara el canvi climàtic, l'assistència sanitària avançada i la tecnologia sostenible, adquirint les habilitats necessàries per abordar aquests problemes complexos.

En definitiva, l'educació STEAM ofereix un enfocament holístic i enriquidor de l'aprenentatge, preparant els estudiants amb habilitats i coneixements essencials per al segle XXI, alhora que fomenta la creativitat i la resolució de problemes.

Activitats

Hi ha una gran varietat d'activitats STEAM que es poden dur a terme a l'aula o en entorns educatius informals. Aquestes activitats estan dissenyades per fomentar la integració de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques, i per involucrar als estudiants en experiències pràctiques i interdisciplinàries.

Edifici del pont

Els estudiants tenen l'oportunitat de dissenyar i construir ponts utilitzant materials com pals de fusta, paper i cinta adhesiva. Aquesta activitat inclou principis d'enginyeria estructural i matemàtiques.

Programació i robòtica

Els estudiants podrien aprendre a programar robots o dispositius electrònics per realitzar tasques específiques. Això fomenta la comprensió de la tecnologia i la lògica de programació.

Investigació científica

Els nens intentaran fer experiments científics, com ara l'estudi de plantes, reaccions químiques o fenòmens naturals. Mitjançant l'observació i la recollida de dades, poden aplicar conceptes científics.

Disseny de videojocs

Han de dissenyar els seus propis videojocs, la qual cosa implica creativitat en el disseny de personatges i escenaris, així com la programació de la mecànica del joc.

Art digital i disseny gràfic

Exploreu la combinació d'art i tecnologia mitjançant la creació d'il·lustracions digitals, disseny gràfic i animacions.

Edifici de coets

Els estudiants provaran el disseny, la construcció i el llançament de coets d'aigua, amb conceptes de física i matemàtiques.

Recerca en energies renovables

Hauran d'investigar fonts d'energia renovables, com l'energia solar o eòlica, i dissenyar projectes que demostrin la seva comprensió de la tecnologia i la sostenibilitat.

Simulacions científiques i matemàtiques

Utilitzar programari de simulació per explorar fenòmens científics o resoldre problemes matemàtics complexos.

Creació de models 3D

Els estudiants poden crear models 3D d'estructures arquitectòniques, molècules o altres objectes mitjançant programari de modelatge o materials físics.

Explorant la geometria a través de l'art

Els nens podran combinar conceptes geomètrics amb la creació d'art, com ara la creació de patrons, mandales o dissenys fractals.

Estudi de Biodiversitat

Es divertiran fent investigacions sobre la natura per identificar i classificar espècies vegetals i animals, i aprendre sobre la biodiversitat i l'ecologia.

Construcció de circuits electrònics

Els alumnes tindran l'oportunitat de crear circuits electrònics senzills per comprendre els conceptes d'electricitat i electrònica.

Conclusió 

En conclusió, l'educació STEAM és un enfocament educatiu interdisciplinari que pretén fomentar el pensament crític, la resolució de problemes, la creativitat i la col·laboració en els estudiants. La integració d'aquestes àrees de coneixement, prepara els estudiants amb habilitats i competències essencials per afrontar els reptes del món actual i futur.

Els beneficis són importants, ja que estimula el pensament crític, desenvolupa habilitats de resolució de problemes, fomenta la creativitat i prepara els estudiants per a carreres en camps d'alta demanda. A més, promou la col·laboració, la inclusió i la igualtat de gènere, i estimula la curiositat i l'amor per aprendre.

Les activitats ofereixen experiències pràctiques i interdisciplinàries que impliquen als estudiants en l'aplicació de conceptes en situacions del món real. Des de la construcció de ponts fins a la programació de robots fins a la investigació científica, aquestes activitats ajuden els estudiants a entendre la relació entre les disciplines STEAM i la seva rellevància en la vida quotidiana.

L'educació STEAM és essencial per preparar les generacions futures amb les habilitats i els coneixements necessaris per abordar els reptes globals i contribuir a l'avenç de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques. Aquest enfocament educatiu promou la formació d'individus amb pensament crític, mentalitat creativa i capacitat d'innovar en un món en constant canvi.

Segueix llegint: activitats grafomotrius

Author: Kiddus Team

At Kiddus we take pride in creating high-quality accessories for kids that are both functional and fashionable. Our team is composed of professionals in the children's industry, including designers, engineers, and child development experts. We work together to create innovative and safe products that meet the needs of both children and parents. With years of experience and a passion for quality, we strive to exceed expectations and bring joy to families around the world.

Fes una ullada als nostres productes Kiddus més venuts

Mestra del temps

Ulleres de sol polaritzades per a nadons

Ulleres de sol polaritzades per a nens

Rellotge de paret infantil